Rozpoczęcie budowy – od czego zacząć?

Rozpoczęcie budowy – od czego zacząć?

Rozpoczęcie budowy

Dysponując prawomocnym pozwoleniem na budowę możesz oficjalnie przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych. Prawomocność decyzji oznacza że decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania od decyzji. Aby rozpocząć budowę domu musisz poprzedzić to wizytą w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na dzień przed rozpoczęciem budowy i złożyć stosowne dokumenty.

 

Dokumenty jakie należy złożyć to:
Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierownika budowy,
o zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, stanowiącego podstawię do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku należy wystąpić o wydanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwolenie na wznoszenie robót.

 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych takich jak:
o wytyczenie geodezyjne obiektu,
o wykonanie niwelacji terenu,
o zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
o wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Umowa przedwstępna

Podczas wybierania domu i przygotowania planu finansowego pamiętaj o umowie przedwstępnej. Zawierzyj ją z firmą budowlaną w trakcie starania się o kredyt. Powinna ona zawierać cenę nieruchomości, wysokość transz ustalonych za poszczególny zakres prac. Sama procedura kredytowa może zająć nawet 3 miesiące.

Komplet dokumentów

Starania o kredyt warto rozpocząć od skompletowania dokumentów, bo analizie kredytowej zostają poddane tylko wnioski kompletne a więc zawierające wszystkie potrzebne dokumenty. Podstawowe dokumenty, które musisz mieć przy sobie, to dokumenty tożsamości, zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę, zeznanie roczne składne do urzędu skarbowego lub PIT 11 otrzymany od pracodawcy. Dokumenty dotyczące nieruchomości, którą chcemy nabyć to odpis z księgi wieczystej oraz kosztorys budowlany, który dla Państwa wypełni bezpłatnie firma APINWEST w ramach budowy domu.

Zdolność kredytowa, a rozpoczęcie budowy

Zdolność kredytowa to po prostu możliwość spłaty przyszłej raty kredytu , po odliczeniu wszystkich stałych i dających się przewidzieć comiesięcznych opłat. Jeśli dochód jedynej zarabiającej osoby w rodzinie nie wystarcza by otrzymać kredyt na zakup domu być może oznacza to, że będziemy musieli zgodzić się albo na pewne ograniczenia w pewnym w przyznawanym kredycie albo na minimalnie gorsze warunki finansowe na jakich kredyt będzie przyznany. Zdolność kredytową należy ocenić z dwóch stron. Z jednej strony jest to maksymalna kwota jaką bank może nam przyznać , wyliczona zgodnie z procedurami danej instytucji. Z drugiej strony, każdy powinien we własnym zakresie ocenić wysokość co miesięcznej raty. Nie należy sugerować się tylko wyliczeniami banku. Wskazana jest także samodzielna ocena naszych możliwości finansowych.

Mniej formalności budowlanych od 2017 roku

Mniej formalności budowlanych od 2017 roku

Mniej formalności budowlanych od 2017 roku.

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego a to oznacza, że zostaną wprowadzone kolejne uproszczenia w formalnościach budowlanych.

A w tym:

•    Brak wizyt w urzędzie przy stawianiu wiaty do 35 mkw. Przy czym bez zgłoszenia będzie można postawić maksymalnie dwie wiaty na każde 500 mkw.
•    suszarni kontenerowych do 21 mkw.;
•    instalacji klimatyzacyjnych, przydomowych basenów i oczek wodnych do 50 mkw
•    została również skrócona milcząca zgoda urzędu na rozpoczęcie prac budowlanych  objętych zgłoszeniem z 30 dni do 21 dni

Łatwiej o odstępstwo budowlane :
Będzie dopuszczalne odstępstwo 2% m.in. wysokości, szerokości i długości planowanego obiektu bez projektu zamiennego.  Po zastosowaniu 2-proc. odstępstwa nie będzie można jednak wykraczać poza obszar oddziaływania inwestycji.

Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków ?

Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków ?
Jakie rozwiązanie jest dla nas bardziej korzystne zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe czyli szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków.

 

Szambo

 

Zalety i wady:

1. Budowa szamba nie wymaga wysokich nakładów finansowych,

2. Pojemniki z tworzyw sztucznych nie korodują i nie wchodzą w reakcje z otoczeniem, jednak na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych mogą pojawić się pewne problemy z ich posadowieniem, gdyż po opróżnieniu mogą zostać wypchnięte ku górze na skutek wyporu hydrostatycznego. W takich warunkach lepiej instalować zbiorniki betonowe.

 

Koszt budowy szamba:

Szambo o pojemności 10 m3 (zbiornik betonowy lub z tworzyw sztucznych z instalacją) to koszt około 5 tys. zł, przy czym koszt robocizny zależy od warunków terenowych i gruntowych, od użytego sprzętu mechanicznego oraz liczby zatrudnionych osób.

 

Koszty eksploatacji :

Wywóz ścieków, który powinien odbywać się co dwa tygodnie, kosztuje średnio od 80 do 130 zł – cena w zależności od regionu Czteroosobowa rodzina, która zamawia wywóz ścieków zgodnie z przepisami, to znaczy raz na dwa tygodnie, (w ciągu dwóch tygodni zapełnia zbiornik, czyli 10 m3) wyda na to miesięcznie średnio 160 zł, a rocznie – 1920 zł.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

 

Zalety i wady:

1. Brak nieprzyjemnych zapachów

2. Ekologiczne rozwiązanie

3. Wywóz nieczystości raz na rok

4. Wadą oczyszczalni jest jej rozmiar. Na jej budowę potrzebna jest bardzo duża powierzchnia, znacznie przekraczająca rozmiary tradycyjnego szamba.

 

Oczyszczalnia

Koszt oczyszczalni to rząd wielkości ok. 7500zł. Najtańszym i najwygodniejszym rodzajem oczyszczalni jest drenaż rozsączający ze wstępnym oczyszczaniem w osadniku gnilnym. Zbiornik z utwardzonego polietylenu lub laminatu poliestrowo-szklanego oraz urządzenia dodatkowe kosztują od 2000 do 5000 zł. Do tego dodać należy koszty związane z posadowieniem zbiornika i rozprowadzeniem rur – ok. 2500 zł. Wywóz osadów ze zbiornika, który należy przeprowadzać raz na rok lub raz na dwa lata, wynieść może od 100 do 350 zł rocznie. Czyszczenie lub wymiana filtrów, to wydatek od 20 do 200 zł rocznie.

Zgłoszenie czy pozwolenie?

Zgłoszenie czy pozwolenie?

Zmiany podczas budowy, ale tylko dla pozwolenia na budowę. W trybie zgłoszenia nie mamy żadnej możliwości modyfikacji projektu.

Jeśli dom będzie budowany w trybie zgłoszenia brak jest możliwości jakiejkolwiek zmiany w projekcie. Zatem Inwestor musi od nowa sporządzić projekt budowlany przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i przejść pełny czasochłonny proces uzyskania pozwolenia na budowę.

W przypadku pozwolenia na budowę Inwestor ma większą swobodę działania. Po pierwsze ze względu na nowe zmiany w prawie budowlanym. Po drugie przez uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Jakie zmiany od 1 stycznia 2017 roku nie są już istotnym odstępstwem od projektu:

  • Zmiana wysokości, szerokości bądź długości budynku, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki. Nie przekracza ona 2% odpowiednich wartości podanych w projekcie budowlanym. Przykład jeśli dom ma mieć 11m długości może go zwiększyć o 22cm
  • Nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu ani nie narusza przepisów techniczno-budowlanych (nie można się zbliżyć do granicy z sąsiadem bliżej niż 3m albo 4m gdy w ścianie budynku są okna)
  • Nie mieści się w zakresie istotnych odstępstw dotyczących planu miejscowego bądź decyzji o warunkach zabudowy lub innych niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.